Polityka prywatności

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem  danych osobowych użytkownika jest Wiesław Piech przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROAN” Wiesław Piech z adresem głównego miejsca wykonywania działalności 42-202 Częstochowa , ulica Warszawska numer 112, e-mail: info@roan.pl, www.roan.pl, ( zwaną dalej „ROAN”).

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ROAN w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.roan.pl  , poczty elektronicznej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności związanych z korzystaniem z  serwisu posprzedażowego  i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług ROAN. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu:

a) wykonania umowy z ROAN , której Pani/Pana jest stroną , w tym obsługi serwisowej i posprzedażowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ROAN (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
c) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp. - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
d) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta -na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane (w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Panią/Pana rozwiązań w ramach umowy z ROAN podmiotowi współpracującemu z ROAN zakresie produkcji i serwisu produktów: P.P.U.H.” ROAN” Wiesław Piech 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 112

5. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń .

6. Przysługuje użytkownikowi:

a) prawo dostępu do treści swoich:
prawo do uzyskania od ROAN  danych potwierdzenia, czy przetwarza on  dane osobowe użytkownika oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:

 - informacji o celach przetwarzania  danych osobowych użytkownika;
 - informacji o kategoriach  danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez ROAN;
 -  informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ROAN ujawnił dane osobowe użytkownika lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
 - informacji o możliwości skorzystania przez użytkownika z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;

b) prawo do sprostowania danych osobowych:
 - prawo do żądania od ROAN niezwłocznego sprostowania  danych osobowych użytkownika, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych:
- prawo do żądania od ROAN niezwłocznego usunięcia dotyczących  danych osobowych użytkownika. ROAN ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć  dane osobowe użytkownika, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek i ROAN nie  jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych:

   - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   - cofnął użytkownik zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych;
   - dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   - dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku Prawnego;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

- prawo do żądania od ROAN ograniczenia przetwarzania  danych osobowych użytkownika istnieje w następujących przypadkach:
   - kwestionowania  danych osobowych przez użytkownika przetwarzanych przez ROAN – na okres umożliwiający   sprawdzenie prawidłowości tych danych;
   - przetwarzania  danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się użytkownik
   - usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   - gdy ROAN  nie potrzebuje już  danych osobowych użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń użytkownika.

e) prawo do przenoszenia danych:

- prawo  do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych ROAN oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

ROAN danych jest obowiązany udostępnić  dane, które spełniają łącznie następujące warunki:

 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
 - dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:

- prawo użytkownika w dowolnym momencie wnieść sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie . ROAN  nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:

  - przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
  -  przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest  stroną;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

7. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób:

   a) pisemnie na adres : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROAN” Wiesław Piech , 42-202 Częstochowa , ulica Warszawska numer 112;
   b) mailowo na adres :    info@roan.pl
   c) telefonicznie pod numerem telefonu 34 362 14 29

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w sposób wskazany w pkt 7.

9. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10.Użytkownik ma  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie , gdy uzna , iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia.